Opis RP (radnih paketa)

RP 1

Opšti cilj je dati osnovu i podržati dizajn STEPS programa kako bi se zadovoljile potrebe i očekivanja tržišta rada i društva.

RP 2

Prema ciljnim grupama i analizi potreba, naučnoj podlozi i iskustvu partnera, moduli će biti organizovani u dvije grupe.

RP 3

Cilj seminara i predavanja je unapređenje kapaciteta naučnog osoblja visokoškolskih ustanova partnerskih zemalja, putem prenošenja/razmjene znanja.

RP 4

Cilj radnog paketa je razviti i uskladiti sadržaj modula STEPS programa.

RP 5

Cilj je izgradnja kapaciteta laboratorija visokoškolskih ustanova partnerskih zemalja: IKT-centri, Nova napredna oprema.

RP 6

Cilj radnog paketa 6 je akreditacija STEPS programa u zemljama zapadnog Balkana uključenih u projekat.

RP 7

Imlementacija STEPS programa je rezultat svih prethodnih zadataka projekta.

RP 8

Standardizacija procesa u vezi sa evaluacijom kvaliteta STEPS rezultata/ishoda.

RP 9

Projekat je održiv kada nastavlja da donosi koristi korisnicima projekta i/ili drugim grupama.

RP 10

Postavljanje PMT, SC, IQAT i EQAT. Odabir vodećih uloga za zadatke i radne pakete.