STEPS

STEPS

Master studij iz oblasti Održivi sistemi proizvodnje hrane

Projekat ima za cilj izgradnju kapaciteta visokoškolskih ustanova u zemljama Zapadnog Balkana, kako bi im se pomoglo da ponude nastavne planove i programe usklađene sa potrebama tržišta rada i društva u cjelini. Cilj projekta je razvoj i implementacija novog Zajedničkog master programa na temu „Održivi sistemi proizvodnje hrane“ (STEPS), koji će biti povezan sa nacionalnim – i regionalnim – prioritetima uključenih zemalja.

Obim pripremnih zadataka je analiza potreba sudionika, strukture i sadržaja relevantnih master (magistarskih) programa na nacionalnom, evropskom i međunarodnom nivou, te identifikacija i analiza veze „najboljih praksi“ između obrazovanja i rada na svjetskom novou, nacionalnih strategija i ruralnih društava. Cilj je zadovoljiti potrebe zainteresovanih strana kroz razvoj naučne pozadine i kompetencija diplomaca. STEPS program će biti spoj modula (predmeta) iz inženjerstva, menadžmenta, ekonomskih i društvenih nauka, strukturiranih u skladu s Bolonjskom konvencijom.

Moduli će biti osmišljeni i razvijeni na osnovu savremenih obrazovnih metodologija i IKT (informativno-komunikacijske tehnologije) alata. Za transfer i razmjenu znanja među partnerima biće organizovani seminari s ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja koje nude VŠU (visoko-školske ustanove), ali i njihovog kapaciteta za inovacije i povećanje učešća u evropskim i međunarodnim projektima. Zajednički studijski program će proći akreditaciju od strane nacionalnih relevantnih institucija i agencija. Program će se realizovati, pratiti i evaluirati, na osnovu standarda i smjernica Evropskog prostora visokog obrazovanja (European Higher Education Area). Proces diseminacije će se fokusirati na podizanje svijesti o rezultatima projekta, a zadaci korištenja će biti posvećeni osiguravanju njihove održivosti nakon trajanja projekta. Koherentno upravljanje sa transparentnim procesima i odgovornostima, jasnim donošenjem odluka i procedurama za rješavanje sukoba osigurat će sukcesivnu implementaciju projekta.

 • Naziv projekta: STEPS: Master studij Održivi sistemi proizvodnje hrane
 • Broj projekta: no. 598963-EPP-1-2018-1-AL-EPPKA2-CBHE-JP
 • Trajanje projekta: 15.01.2019-14.01.2023
 • Obim: International/Međunarodni
 • Program: Erasmus+
 • Sub-program: KA 2-Cooperation for innovation and the exchange of good practices(Saradnja za inovacije i razmjenu dobrih praksi)
 • Akcija: Capacity Building in higher education (Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju)
 • Lider projekta:
  • Poljoprivredni univerzitet u Tirani, Albanija
  • http://www.ubt.edu.al
  • Kontakt:  Prof. Dr. Renata Kongoli
  • mail: rkongoli@ubt.edu.al

Glavni ciljevi ovog projekta su:

 • Razvoj novog master programa iz oblasti Održivih sistema proizvodnje hrane (STEPS) Harmonizacija STEPS strukture i dizajna modula sa Bolonjskom konvencijom.
 • Stručno usavršavanje naučnog kadra VŠU Zapadnog Balkana kroz transfer znanja i iskustva partnera iz EU.
 • Razvoj modernizovanih nastavnih planova i programa i davanja znanja kroz korišćenje alata zasnovanih na IKT-u (informativno-komunuikacijskijskim tehnologijama) i savremenom okruženju iz domena nastave i učenja.
 • Razvoj IKT centara.
 • Razvoj laboratorija „Kontrola kvaliteta hrane“ i „Upravljanje sistemima proizvodnje hrane“.
 • Pružanje upređenog znanja o sistemima proizvodnje hrane, naglašavajući aspekte održivosti prehrambenog inženjeringa i upravljanja.
 • Razvoj povezanosti i mreža među visokoškolskim ustanovama i zainteresovanim stranama.