Paketat e punës:

Paketat e punës 1

Objektivi i përgjithshëm është të sigurojë sfondin dhe të mbështesë hartimin e programit STEPS në mënyrë që të përmbushë nevojat dhe pritshmëritë e tregut të punës dhe të shoqërisë.

Paketat e punës 2

Sipas grupeve të synuara dhe analizës së nevojave, formimit shkencor dhe përvojës së partnerëve, kurset do të organizohen në dy grupe.

Paketat e punës 3

Objektivi i seminareve dhe leksioneve është përmirësimi i kapaciteteve të stafit shkencor të IAL-ve të vendeve partnere, nëpërmjet transferimit/shkëmbimit të njohurive.

Paketat e punës 4

Objektivi i PP: Të zhvillojë dhe harmonizojë përmbajtjen e kurset STEPS.

Paketat e punës 5

Synimi është ngritja e kapaciteteve të laboratorëve të IAL-ve të vendeve partnere: Qendrat e TIK-ut, Instrumentimi i avancuar.

Paketat e punës 6

Objektivi i Wp 6 është akreditimi i programit të hapave në vendet e Ballkanit Perëndimor të përfshirë në projekt.

Paketat e punës 7

Implementimi i programit STEPS si rezultat i përmbushjes së të gjitha detyrave të mëparshme të projektit.

Paketat e punës 8

Standardizimi i proceseve në lidhje me vlerësimin e cilësisë së ofruesve/rezultateve STEPS.

Paketat e Punës 9

Një projekt është i qëndrueshëm kur vazhdon të japë përfitime për përfituesit e projektit dhe/ose grupe të tjera elektorale.

Paketat e punës 10

Ngritja e PMT, SC, IQAT dhe EQAT. Menaxhimi i projektit për hartim, implementim/zbatim; menaxhimi financiar dhe koordinimi i gjithë projektit.