Rreth projektit STEPS

STEPS

MSc në Sistemet e Prodhimit të Qëndrueshëm të Ushqimit

Projekti STEPS ka për qëllim ndërtimin e kapaciteteve të institucioneve të arsimit të lartë në vendet e Ballkanit Perëndimor, për t’i ndihmuar ata të ofrojnë kurrikula të harmonizuara me nevojat e tregut të punës dhe të shoqërisë. Objektivi i projektit është zhvillimi dhe zbatimi i një programi të ri të përbashkët MSc mbi “Sistemet e Prodhimit të Qëndrueshëm të Ushqimit” (STEPS), i cili do të lidhet me prioritetet kombëtare dhe rajonale të vendeve të përfshira.

Qëllimi i detyrave përgatitore është të analizojë nevojat e grupeve të interesit, strukturën dhe përmbajtjen e programeve relevante të MSc në nivel kombëtar, evropian dhe ndërkombëtar, si dhe të identifikojë dhe analizojë “praktikat më të mira” në lidhjet e arsimit me botën e punës, strategjitë kombëtare dhe shoqëritë rurale. Qëllimi është të plotësojë nevojat e palëve të interesit përmes zhvillimit të sfondit shkencor dhe kompetencave të të diplomuarve. Programi STEPS do të jetë një përzierje e kurseve të inxhinierisë, menaxhimit, shkencave ekonomike dhe sociale, të strukturuara sipas konventës së Bolonjës.

Kurset do të hartohen dhe zhvillohen bazuar në metodologjitë moderne të arsimit dhe mjetet e TIK. Seminare do të organizohen për transferimin dhe shkëmbimin e njohurive ndërmjet stafit, duke synuar përmirësimin e cilësisë së arsimit të ofruar nga IAL-të dhe gjithashtu kapacitetin e tyre për të inovuar dhe rritur pjesëmarrjen e tyre në projekte evropiane dhe ndërkombëtare. Programi i përbashkët do të aplikojë për akreditim në autoritetet dhe agjencitë kombëtare. Programi do të kryhet, monitorohet dhe vlerësohet, bazuar në standardet dhe udhëzimet e Zonës Evropiane të Arsimit të Lartë. Një fushatë për dizeminimin e projektit do të fokusohet në rritjen e ndërgjegjësimit të rezultateve të projektit dhe përhapjen e detyrave për të siguruar qëndrueshmërinë e tyre edhe pas jetës së projektit. Menaxhimi koherent me procese transparente dhe përgjegjësi të qarta të vendimmarrjes dhe zgjidhjes së konflikteve do të sigurojnë zbatimin e njëpasnjëshëm të projektit.

 • Titulli i Projektit: STEPS: MSc në “Sistemet e Prodhimit të Qëndrueshëm të Ushqimeve”
 • Numri i projektit: no. 598963-EPP-1-2018-1-AL-EPPKA2-CBHE-JP
 • Kohëzgjatja: 15.01.2019-14.01.2023
 • Qëllimi: Ndërkombëtar
 • Programi: Erasmus+
 • Nën-programi: KA 2-Bashkëpunimi për inovacion dhe shkëmbimi i praktikave të mira
 • Aksioni: Rritja e kapaciteteve në arsimin e lartë
 • Lideri i Projektit:
  • Universiteti Bujqësor i Tiranës, Shqipëri
  • Webpage: http://www.ubt.edu.al
  • Person kontakti:  Prof. Dr. Renata Kongoli
  • Email: rkongoli@ubt.edu.al

Objektivat kryesore të këtij projekti janë:

 • Zhvillimi i një programi të ri MSc në “Sistemet e Prodhimit të Qëndrueshëm të Ushqimit” (STEPS). Harmonizimi i strukturës STEPS dhe dizajnit të kurseve me konventën e Bolonjës.
 • Zhvillimi profesional i stafit akademik dhe shkencor të IAL-ve të Ballkanit Perëndimor nëpërmjet transferimit të njohurive dhe përvojës së partnerëve të BE-së.
 • Zhvillimi i kurrikulave të modernizuara dhe shpërndarja e njohurive nëpërmjet përdorimit të mjeteve të bazuara në TIK dhe mjediseve moderne të mësimdhënies/të nxënit.
 • Zhvillimi i qendrave të TIK-ut.
 • Zhvillimi i laboratorëve të “Kontrollit të cilësisë së ushqimit” dhe “Menaxhimi i sistemeve të prodhimit të ushqimit”.
 • Ofrimi i njohurive të avancuara të sistemeve të prodhimit të ushqimit, duke theksuar aspektet e qëndrueshmërisë së inxhinierisë dhe menaxhimit të ushqimit.
 • Zhvillimi i lidhjeve dhe rrjeteve ndërmjet IAL-ve dhe palëve të interesuara.